Trang chủ Quy định pháp luật Sở hữu trí tuệ


Quyền sở hữu trí tuệ: Vấn đề không thể xem thường
19-06-2020

Cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, đặc biệt là những tranh chấp về sở hữu trí tuệ (SHTT), một lần nữa đánh động các nhà quản trị doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp, tăng cường năng lực quản lý để bảo vệ cũng như tránh vi phạm quyền SHTT của bất cứ quốc gia nào khác, khi tham gia vào “cuộc chơi” toàn cầu.

Quyết định 2172/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25-02-2020

Về việc ban hành Kế hoạch xây dựng, phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý cho một số sản phẩm chủ lực, đặc thù của tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005
25-02-2020

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10. Luật này quy định về sở hữu trí tuệ.

Luật sở hữu trí tuệ 2019
25-02-2020

Ngày 14 tháng 6 năm 2019...Quốc hội ban hành Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12.