Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi” lần thứ 2 - năm 2020


Tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2020 – 2025

14/02/2020 09:41:04 AM
RSS In Gởi cho bạn bè

UBND ỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 36 ngày 07/01/2020 về Kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” giai đoạn 2020 – 2025 tại địa phương .

 Mục tiêu Kế hoạch là nâng cao nhận thức và năng lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, hình thành vườn ươm doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và văn phòng hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh trong giai đoạn 2020-2025 gồm: hỗ trợ phát triển 100 ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, trong đó 50 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (đã có sản phẩm); thúc đẩy, hỗ trợ phát triển ít nhất 20 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 100 % các trường cao đẳng, đại học, 50% các trường phổ thông trung học có kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Các đối tượng hỗ trợ là cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp (các ý tưởng, dự án này phải có khả năng thành lập doanh nghiệp đi vào hoạt động) và doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu và có dự án phát triển các sản phẩm mới trên cơ sở áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ.

Các nội dung chủ yếu của Kế hoạch về: Thông tin, tuyên truyền về khởi nghiệp; Nâng cao năng lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Xây dựng và phát triển mạng lưới các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp; Xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu và hình thành điểm hỗ trợ khai thác thông tin về sáng chế, giải pháp hữu ích, khai thác công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Xây dựng vườn ươm doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, không gian làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; tổ chức và tham gia các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Xây dựng Chương trình hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Chương trình “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường phổ thông”; Hỗ trợ cá nhân, tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Xây dựng Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hướng dẫn các sở, ban, ngành, các địa phương, các trường ĐH, CĐ, các hiệp hội, cộng đồng khởi nghiệp triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá kết quả và tổng hợp nhiệm vụ các ngành, địa phương; Chủ trì, phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các trường ĐH, CĐ, trường THPT và các cơ quan có liên quan huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, đầu tư phát triển cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Quốc Dương