Quy định pháp luật Chương trình hỗ trợ


Chương trình tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030.

03/01/2022 11:10:00 AM
RSS In Gởi cho bạn bè

Ngày 24/12/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt Chương trình tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030.

Mục tiêu của Chương trình nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ thống sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ở tất cả các khâu xác lập, khai thác, bảo vệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Qua đó nâng cao giá trị, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm và dịch vụ trên địa bàn tỉnh; khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Quốc Dương

File đính kèm: