Hỗ trợ Doanh nghiệp


Chương trình chuyển giao, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường khoa học - công nghệ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030.

11/01/2022 05:24:38 PM
RSS In Gởi cho bạn bè

Ngày 22/12/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt Chương trình chuyển giao, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường khoa học - công nghệ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030.

Mục tiêu của Chương trình nhằm đẩy mạnh hoạt động chuyển giao, đổi mới công nghệ tạo ra sản phẩm có chất lượng, có giá trị gia tăng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, tiết kiệm nguyên – nhiên – vật liệu và năng lượng, nâng cao năng suất lao động và trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp; tăng giá trị hàng hóa khoc học và công nghệ, thúc đẩy phát triển cung – cầu công nghệ; tạo điều kiện thuận lợi để hình thành doanh nghiệp KH&CN.

Quốc Dương