Khởi nghiệp Tin tức Khởi nghiệp


Kế hoạch triển khai đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

09/05/2022 01:53:44 PM
RSS In Gởi cho bạn bè

Vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 năm 2022.

Với mục đích tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về khởi nghiệp; trang bị kiến thức về khởi nghiệp giúp học sinh, sinh viên tự tin, chủ động trong khởi nghiệp, tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp; Nâng cao năng lực của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, tự tạo việc làm; Tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo của học sinh, sinh viên và lựa chọn các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu nhân rộng toàn ngành. Tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Bên cạnh việc tổ chức truyền thông về khởi nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông về khởi nghiệp trên mạng xã hội, và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ Cổng Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Sẽ tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” năm 2022 - Startup Kite 2022; Tổ chức “Ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” năm 2022; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nhà giáo, người làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thảo trao đổi, học tập kinh nghiệm về đào tạo khởi nghiệp trong nhà trường cho đội ngũ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động giao lưu, khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tiếp cận với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, tạo không gian khởi nghiệp dùng chung cho học sinh, sinh viên trong nhà trường; khuyến khích thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp phù hợp với ngành nghề đào tạo.

Trong năm 2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động bố trí nguồn vốn hỗ trợ ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên; tìm kiếm, kết nối với các doanh nghiệp hỗ trợ nguồn vốn hỗ trợ cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và giúp các hoạt động triển khai Đề án 1665 của cơ sở…

Việc triển khai Kế hoạch năm 2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại tất cả các địa phương trên cả nước.

Hoài Toàn