Trang chủ Thông tin liên hệ


Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, xin liên hệ:

 Cổng thông tin điện tử Khởi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ:  202A Trường Chinh , TP Quảng Ngãi,  Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.8556004-8556016; 

Fax: 0255.3824023 -  Email: pvhieu-skh@quangngai.gov.vn