Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Văn bản Tải về
1 188/QĐ-TTg 8/7/2022 Vũ Đức Đam Quyết định số 188/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.
2 80/2021/NĐ-CP 26/8/2021 Phó Thủ tướng Lê Minh Khái Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
3 9/CT-TTg 18/2/2020 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng chỉ thị tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
4 76/2018/NĐ-CP 15/5/2018 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Nghị định Quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
5 38/2018/NĐ-CP 11/3/2018 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
6 39/2018/NĐ-CP 11/3/2018 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
7 38/2018/NĐ-CP 11/3/2018 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Nghị định Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
8 1665/QĐ-TTg 31/10/2017 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Quyết định về việc phê duyệt Đề án"Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"
9 939/QĐ-TTg 30/6/2017 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Phê duyệt đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025"
10 844/QĐ-TTg 18/5/2016 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Quyết định về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"