Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Văn bản Tải về
1 213/KH-ĐCT 13/3/2023 Phó Chủ tịch Trần Lan Phương Kế hoạch Cuộc thi Phụ nữ Khởi nghiệp năm 2023
2 188/QĐ-TTg 8/7/2022 Vũ Đức Đam Quyết định số 188/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.
3 80/2021/NĐ-CP 26/8/2021 Phó Thủ tướng Lê Minh Khái Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
4 9/CT-TTg 18/2/2020 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng chỉ thị tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
5 76/2018/NĐ-CP 15/5/2018 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Nghị định Quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
6 38/2018/NĐ-CP 11/3/2018 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
7 39/2018/NĐ-CP 11/3/2018 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
8 38/2018/NĐ-CP 11/3/2018 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Nghị định Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
9 1665/QĐ-TTg 31/10/2017 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Quyết định về việc phê duyệt Đề án"Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"
10 939/QĐ-TTg 30/6/2017 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Phê duyệt đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025"
  1    2