Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Văn bản Tải về
1 60/KH-UBND 15/3/2023 Phó Chủ tịch Trần Phước Hiền Kế hoạch về việc xây dựng Hệ sinh thái khỏi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi năm 2023
2 27/QĐ-SKHCN 14/2/2023 Nguyễn Văn Thành Quyết định Về việc thành lập Ban biên tập Cổng Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi
3 08-NQ/TU 20/5/2022 Bí thư Bùi Thị Quỳnh Vân Nghị quyết về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
4 148/QĐ-UBND 18/2/2022 PCT Trần Phước Hiền Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.
5 07/KH-UBND 18/1/2022 PCT Trần Hoàng Tuấn Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6 1325/QĐ-UBND 30/12/2021 Đặng Văn Minh Phê duyệt Đề án " Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên dịa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2025"
7 2141/QĐ-UBND 24/12/2021 PCT Trần Phước Hiền Chương trình tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030.
8 2103/QĐ-UBND 22/12/2021 PCT Trần Phước Hiền Chương trình chuyển giao, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường khoa học - công nghệ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030.
9 476/QĐ-UBND 31/3/2021 Phó Chủ tịch Trần Phước Hiền Ban hành Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 -2025
10 27/TTKN 6/5/2019 Nguyễn Anh Thi “Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2019” hỗ trợ sinh viên, giảng viên
  1    2